ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖃᑏᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐋᕿᒃᓱᐃᖕᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖓᓂᒃ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓕᖅᑐᒧᑦ, ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᕗᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑎᒥᐅᕗᖅ ᑲᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᑐᖃᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᒌᓂᒡᓗ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓇᔭᖅᑐᑦ ᐋᕿᒃᓯᓇᓱᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᐅᑉ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓂᒡᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓰᕗᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᕕᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓴᐃᓕᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᖏᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᑦᑐᑦ, ᕿᓂᕐᓗᑎᒡᓗ ᐋᕿᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓄᑦ.