ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

IQ photo

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ
ᓱᕕᓇᐃ ᒪᐃᒃ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: (867) 975.5525
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯ ᑐᕌᕈᑖ: smike@gov.nu.ca

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖓᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᕗᖅ. ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓂᑦ ᒐᕙᒪᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᒋᓪᓗᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.