ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᙱᓚᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᑐᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᑲᒪᔨᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᑖᒃᑯᐊᑦ ᑎᒦᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᑉᐳᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓᓄᓗ. ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓅᖓᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩ:
  ᐅᒃᐱᒃ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ, ᐃᖃᓗᐃᑦ
  ᒫᑕ ᑎᑭᕝᕕᒃ, ᐃᖃᓗᐃᑦ
  ᐋᑕᒥ ᕖᕕ, ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ
  ᒐᒪᐃᓕ ᕿᓗᖅᑭᓵᖅ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ
  ᔫᓯᐱᓐ ᑯᑉᓗ, ᐃᒡᓗᓕᒃ
  ᑖᓂᐊᓕ ᖃᑦᑕᓕᒃ, ᐃᒡᓗᓕᒃ
  ᐊᓂ ᓇᐸᔪᖅ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ
  ᓵᓪ ᐊᖅᖤᓗᒃ ᕿᖕᓂᖅ, ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ
  ᐆᕕᑎ ᐊᓚᑲᓐᓄᐊᖅ, ᑰᒑᕐᔪᒃ
  ᐋᓚᔅ ᐊᔭᓕᒃ, ᖁᕐᓗᒃᑐᖅ
  ᐃᖅᓱᖅᑐᖅ ᐃᑦᑐᖅ, ᓴᓪᓖᑦ
ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ:
  ᑳᒪᓐ ᓕᕙᐃ, (ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ)
  ᐋᓐ ᒪᓚᓐ, (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᐹᑦᓯ ᖁᒃᓱᒃ, (ᓄᓇᕘᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ)
  ᑕᐃᕕᑎ ᕖᕕ, (ᖁᓪᓕᖅ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ)
  ᐃᓚᐃᔭ ᑎᒍᓪᓚᒐᖅ, (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᐊᐃᑕ ᐊᔭᓕᒃ-ᒪᒃᐅᐃᓕᐊᒻᔅ, (ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᕉᔅᒪᕆ ᒦᔪᒃ, (ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᐊᓐᑐᕈ ᑕᒑᖅ, (ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᕉᑕ ᐸᓪᓗᖅ, (ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᓰᒥ ᓄᑭᕈᐊᖅ, (ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ)
  ᑑᒪᓯ ᐸᓂᒃᐸᒃ, (ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᐅᑲᓕᖅ ᑰᓕ, (ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᓗᐃᔅ ᕝᓚᕼᐅᕐᑎ, (ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃ)
  ᓴᕚᓐ ᐊᕐᓇᑦᑎᐊᖅ-ᒨᐱ, (ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)
  ᐃᓕᓴᐱ ᖂᐱ, (ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ)