ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑐᙵᓱᒋᑦᑎ

ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓪᓗ ᑐᕌᕈᑕᐅᔪᑦ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖅ, ᐱᖅᑯᓯᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ. ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓃᖦᖢᑎᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑑᒥᓗ.

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓂᒍᐃᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓇᓱᒃᑕᒥᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᐅᖅᐸᒡᓗᑎᒃ: ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᓇᔪᒃᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᒃᑯᑦ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ; ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒡᓗ ᐱᓯᒪᒃᖠᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᒃ; ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕖᑦ; ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᖢᑎᓪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᓱᐊᖅᑎᐅᙱᑦᑐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ; ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᓯᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐱᙳᐊᕆᐅᖅᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᒃᓴᓂᒃ, ᑎᓕᐅᕆᕙᒡᓗᑎᓪᓗ ᐅᖃᖃᑎᒌᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ.


ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ
ᕕᕝᕗᐊᕆ 1 - 29, 2016

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓲᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒎᓯᕆᑎᑕᐅᔪᖅ 2016-ᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖃᐅᓯᖏᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖃᐅᓯᖏᑦ). ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 2016, ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᑕᖅᑭᓗᒃᑖᒨᖓᓗᓂ, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᕕᕝᕗᐊᕆ 1-ᒥᑦ 29-ᒧᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑦᐱᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2016-ᒥ?

ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ! ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓄᑦ, ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᓪᓗ , ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2016-ᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖏᑦ:


ᑎᒥᐅᑉ ᐱᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓ ᑲᓚᖃᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑎᒥᐅᑉ ᐱᖏᓐᓂᑦ, ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᖅ ᕕᕗᐊᕆ 2014-ᒥᑦ. ᑕᒡᕙᓃᑐᑦ 400 ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᐃ-ᐅᐃᑎᑐᑦ, ᐊᒪᓗ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ. ᑐᑭᖏᑦ ᑲᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᖏᓐᓂᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐊᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.


ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖓᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ

ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᐃᕖᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᐃᕖᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ
ᒫᑦᓯ 2015