ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ

Image1

ᐃᓐᓇᑐᖃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒥ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒃᓴᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᓪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᓂ. ᐊᒻᒪᓱᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᓐᓄᑦ ᓄᐊᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐃᙱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᓗ ᓂᐱᓕᐅᕆᖃᑦᑕᖅᐳᑦ.